Advisory Panel

Shri Rajiv Arora

Chairman

Shri Mahavir Pratap Sharma

Vice Chairman

Smt. Veenu Gupta, IAS

Additional Chief Secretary Industries & Commerce, Govt. of Rajasthan

Smt. Veenu Gupta, IAS

Additional Chief Secretary Industries & Commerce, Govt. of Rajasthan

Shri P.R. Sharma

Chief Executive Officer

CA Anil Kumar Agarwal

Directors

Shri Sudhir Kumar Sharma,IAS

MD, RIICO

DR. Rashmi Sharma

DIRECTOR, TOURISM DEPARTMENT

SHRI Ajitabh Sharma

PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, INDUSTRIES DEPARTMENT

SHRI Ajitabh Sharma

PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, INDUSTRIES DEPARTMENT

SHRI Vaibhav Galriya

PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, AGRICULTURE AND HORTICULTURE DEPARTMENT,

SHRI Shivprasad Madan Nakate

MANAGING DIRECTOR, RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION (RIICO)

SHRI Himanshu Gupta

COMMISSIONER, INDUSTRIES,

DR. Rashmi Sharma

DIRECTOR, TOURISM DEPARTMENT

Shri P.R. Sharma

Chief Executive Officer

Dr. S.N. Modani

Directors

Shri Sanjeev Agrawal

Directors

CA Anil Kumar Agarwal

Directors

Shri Anil Kumar Baxi

Directors

Shri Rajat Agrawal

Directors

Shri Rajiv Arora

Chairman

Shri Mahavir Pratap Sharma

Vice Chairman

Smt. Veenu Gupta, IAS

Additional Chief Secretary Industries & Commerce, Govt. of Rajasthan

Smt. Veenu Gupta, IAS

Additional Chief Secretary Industries & Commerce, Govt. of Rajasthan

Shri P.R. Sharma

Chief Executive Officer

CA Anil Kumar Agarwal

Directors

Shri Sudhir Kumar Sharma,IAS

MD, RIICO

DR. Rashmi Sharma

DIRECTOR, TOURISM DEPARTMENT

SHRI Ajitabh Sharma

PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, INDUSTRIES DEPARTMENT

SHRI Ajitabh Sharma

PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, INDUSTRIES DEPARTMENT

SHRI Vaibhav Galriya

PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, AGRICULTURE AND HORTICULTURE DEPARTMENT,

SHRI Shivprasad Madan Nakate

MANAGING DIRECTOR, RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION (RIICO)

SHRI Himanshu Gupta

COMMISSIONER, INDUSTRIES,

DR. Rashmi Sharma

DIRECTOR, TOURISM DEPARTMENT

Shri P.R. Sharma

Chief Executive Officer

Dr. S.N. Modani

Directors

Shri Sanjeev Agrawal

Directors

CA Anil Kumar Agarwal

Directors

Shri Anil Kumar Baxi

Directors

Shri Rajat Agrawal

Directors

Dr. Leela Bordia

Shri Abhinav Banthia

Shri Alpesh Rawat

Shri Bharat Dinesh

Shri Abhinav Banthia

Shri Ishwinder Singh

Shri Jaswant Meel

Shri Rohit Sabu

Shri Shailesh Choksi

Shri Shyam Kamal Sharma

Shri Utkarsh Kalani

Shri Vinod Kalani

Shri Vishal Baid

Dr. Leela Bordia

Shri Abhinav Banthia

Shri Alpesh Rawat